Skip to content

תקנון ותנאי שימוש במערכת powerdoc

יש לקרוא בקפידה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו), שכן שימוש במערכת powerdoc מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות והתחייבות בלתי חוזרת לקיימם במלואם ולפעול על פיהם.

הגדרות

אמצעי טכנולוגי – מחשב / טלפון נייד / טבאלט או כל כלי אלקטרוני אחר בו נעשה שימוש.

דיוור / משלוח  – קישור הנוצר במערכת, הנשלח או שיכול להישלח (וגם ככל שנוצר ולא נשלח) על ידי הלקוח באמצעות המערכת, לרבות פתיחת הקישור על ידי הלקוח, ובכלל זה הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים SMS, MMS, WAP, וואטסאפ, הודעות ברשתות חברתיות וכן כל סוג הודעה אחרת, בין אם הודעה בודדת ובין אם מספר הודעות.

החברה – פאי י.ז. חדשנות דיגיטלית בע"מ ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה וספקיה.

כמות שליחות חודשית/שנתית/תקופתית – מספר דיוורים מקסימלי חודשי/שנתי/תקופתי, לפי העניין, וללא תלות בשליחתו על ידי הלקוח, בחתימת הנמען עליו ו/או בשליחתו על ידי הנמען ללקוח. מספר הדיוורים החודשי/שנתי/תקופתי יתאפס מדי חודש/שנה/תקופה (בהתאם לתקופת המנוי אשר רכש הלקוח ואושר על ידי החברה) ואינו ניתן לצבירה.

מנוי – מתן אפשרות דיוור במערכת על ידי הלקוח.

המערכת – מערכת powerdoc על כל חלקיה ורכיביה, לרבות דפני נחיתה, אתר powerdoc השיווקי והתוכנה.

משתמש או לקוח – כל משתמש העושה שימוש במערכת ובכל שירות ו/או מוצר הקשור למערכת ומסופק על ידי החברה (בין בתשלום ובין בתקופת ניסיון) ו/או מי מטעמו.

נמען – מי שאליו נשלח הדיוור על ידי הלקוח באמצעות המערכת, בין בודד ובין רשימת נמעני וכן מי שמופיע ברשימת הנמענים ו/או במאגר המידע שבבעלות או בהחזקה של משתמש או לקוח שלנו.

התוכנה – פונקציות במערכת (כמו למשל המדפסת הווירטואלית), הכרוכות בהורדת תוכנה ייעודית לאמצעי טכנולוגי.

תקופת המנוי – תקופה מוגדרת למנוי אשר רכש הלקוח (חודשי, שנתי או לפי תקופה מוגדרת אחרת אשר אושרה על ידי החברה).

 

השימוש במערכת

 1. השימוש במערכת, לרבות בגרסאותיה המעודכנות, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") וכן בכפוף למדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות"). לחיצה על כפתורי "הרשמה"/"הצטרפות" בדפי ההרשמה השונים, כניסה לחשבון במערכת וגישה לשירותי המערכת, לרבות כל אחד מאלה ובאמצעות כל ממשק, מהווים הסכמה והתחייבות של הלקוח לעמוד בכל התנאים, ההגבלות וההוראות שבתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות, וכפי שישונו מעת לעת על ידי החברה לשיקול דעתה הבלעדי. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, הינך מתבקש שלא להרשם למערכת ולא לעשות בה כל שימוש.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת ולפי שיקול דעתה בלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מראש. תוקפו של עדכון ושינוי כאמור יחל מרגע פרסומו באתר המערכת והמשך השימוש במערכת ייעשה בהתאם אליו.
 3. ככל שהלקוח הוא קטין (מתחת לגיל 18), השימוש במערכת מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלו לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ובמקרה בו הינו בן 14 ומעלה נדרשת גם הסכמתו של הלקוח. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס, אין לעשות כל שימוש במערכת.
 4. המערכת אינה למכירה ואינה ניתנת לשימוש במועדים עבורם לא הועבר תשלום לחברה או לשליחות בגינם לא בוצע תשלום, למעט בתקופת נסיון ובהתאם לתנאי שימוש אלה.
 5. בכל מקרה של הפרת אי אלו מהתחייבויות והצהרותיו של הלקוח לפי תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות, תהא החברה רשאית להפסיק את השירות ללקוח ואת התקשרות הצדדים לאלתר וללא הודעה מוקדמת, ומבלי שהדבר יהווה עילה להפסקת התשלומים בהם התחייב הלקוח כלפי החברה.
 6. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי כל שימוש שיעשה במערכת ו/או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה יהא אך ורק שימוש מותר על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי כל הנמענים אליהם הוא שולח את הדיוור נתנו את הסכמתם לקבלת הדיוור וכן לשמירת פרטיהם האישיים והעברתם לחברה, ככל שהסכמה כזו נדרשת על פי דין, כי בידיו אסמכתא בכתב למתן הסכמת הנמענים כאמור, וכי כל שימוש שיעשה במערכת ו/או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה יהא בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (לרבות שימוש בפרטי הנמענים בהתאם להסכמתם ולמטרות מאגר מידע), תקנות הגנת הפרטיות, חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982 וחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 40) התשס"ח 2008. מקום בו נדרש על פי דין, המחזיק ישמור את פרטי הנמענים במאגר מידע בבעלותו וירשום את החברה כמחזיקה במאגר.
 7. הלקוח מתחייב כי לא יפיץ באמצעות המערכת כל תוכן שאינו הולם, לרבות אך לא רק: כל תוכן שעניינו הימורים, סמים מסוכנים האסורים בחוק, חומר פורנוגראפי או כל חומר בעל אופי מיני; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף- מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות וכיו"ב; תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או שהפצתו נאסרה ע"פ כל דין; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב; תוכן עוין, מאיים, גס, גזעני, או הפוגע ברגשות הציבור; תוכן העשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של אדם או חברה; תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981; וכן כל קישור או הפניה לתוכן שפרסומו נאסר לפי סעיף זה (להלן: "תוכן שאינו הולם").

הפצה או חשש להפצת תוכן שאינו הולם כאמור, יהוו עילה להשעיית השירותים ללקוח לאלתר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל פיצוי ללקוח בגין נזק העלול להיגרם לו בשל כך.

 1. החברה רשאית ליתן, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה, התנסות חינם במערכת (לתקופה מסוימת ו/או למספר שליחות מוגבל) ותנאי שימוש אלו וכן מדיניות פרטיות יחולו גם על תקופת הניסיון כאמור. החברה רשאית לבטל את תקופת הניסיון בהתאם לשיקול דעתה. לכל משתמש שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת בלבד. אין להירשם לתקופות ניסיון מרובות, לרבות אין להרשם באמצעות כתובות דוא"ל שונות.
 2. החברה תהיה רשאית, בכל עת, לחסום את גישת הלקוח למערכת ו/או לביצוע פעולות בה, כולן או חלקן, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל המקרים הבאים: חשש שהלקוח הפר את תנאי השימוש; חשש שהתבצע או עומד להתבצע שימוש לרעה או שימוש בלתי מורשה; התשלום לא נפרע במועדו או במלואו; לצורך תחזוקה ו/או שיפור ו/או שינוי במערכת; חשש שהופרה או עומדת להיות מופרת כל הוראה אחרת של תנאי שימוש אלה ו/או הוראת דין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, והכל בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לחברה על פי כל דין. החברה תודיע ללקוח על החסימה מיד לאחר ביצועה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון המערכת.
 4. הלקוח מתחייב ומצהיר כי הוא נושא באחריות בלעדית לשמירה וגיבוי של הקבצים והנתונים הנוגעים לפעילותו במערכת, לרבות שמירת וגיבוי של מסמכים חתומים והיסטוריות שליחה. החברה פטורה מכל אחריות לנזק העלול להיגרם כתוצאה מאבדן נתונים אשר נמחקו מסיבה כלשהי ולא נשמרו או גובו על ידי הלקוח.
 5. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך, כי החל מחלוף שלושה חודשים מתום ההתקשרות בין הצדדים או מכל מועד אחר כפי שיודע על ידי החברה ללקוח, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית למחוק מהמערכת את כל המידע הנוגע ללקוח, לרבות דיוורים שנעשו על ידו, ללא הודעה מראש וללא שמירת גיבוי.
 6. הלקוח מתחייב ומצהיר כי הוא אחראי על אבטחת חשבונו במערכת, הסיסמאות והקבצים. החברה תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבון הלקוח ואשר בידיו גישה לכתובת הדוא"ל של הלקוח איתה נרשם למערכת, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה של הלקוח באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני איתו נרשם למערכת או באמצעות שירות צד שלישי המאפשר גישה למערכת. הלקוח יהיה אחראי לכל הפעילות המתרחשת תחת אישורי הגישה שלו למערכת והוא מתחייב להשתמש באמצעים סבירים כדי למנוע גישה לא מורשית למערכת או לשימוש בהם וכדי לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה של הלקוח. החברה לא תשא באחריות בגין פעולות שימוש לרעה ברשימות אנשי קשר או נכסים אחרים של הלקוח באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלו.
 7. הלקוח והחברה מתחייבים האחד כלפי השני כי ימנעו מלהעביר וישמרו בסודיות כל מידע, למעט מידע שהוא נחלת הכלל, שיגיע לידיהם בעקבות התקשרותם – הלקוח ביחס לחברה והחברה ביחס ללקוח, הן בעצמם והן על ידי עובדים ו/או מי מטעמם. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן ותמשיך לחול גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא. התחייבות זו לא תחול מקום בו נדרש אחד הצדדים לגלות את המידע האמור על פי כל דין. אין באמור בסעיף זה כדי להגביל את החברה מלהעביר מידע לצדדים שלישיים שהם ספקי שירותים וספקי משנה של החברה לצורך מתן השירותים ללקוח.
 8. הלקוח מתחייב לפעול על פי הוראות כל דין לרבות הגנת הפרטיות ביחס למידע הנוגע לנמענים וכן במסגרת המידע המדוור על ידו באמצעות המערכת
 9. מוסכם בזאת כי החברה תהא רשאית להוסיף לכל דיוור שורת קרדיט של החברה, לרבות שם החברה וסימלה עם קישור לאתר החברה, במיקום, בתוכן, בגודל ובעיצוב על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

עדכונים

 1. החברה רשאית לעדכן ולשנות מעת לעת את רכיבי המערכת והשימושים בה, לרבות עדכוני גרסה, תוכנה, הוספה, גריעה, שינוי מבנה המערכת, מראה המערכת, היקפה וזמינותה, וכן להפסיק או להגביל את הגישה והשימוש במערכת לצורך עבודות תחזוקה וייעול השירותים הניתנים, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת על כך כל הודעה ללקוח. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע האמור לעיל.
 2. במקרה של שינוי ו/או עדכון כאמור, הלקוח מתחייב לדאוג לעדכן שינויים ועדכוני תוכנה בהקדם האפשרי, במידת הצורך.

 

תנאי שימוש ותשלום

 1. תשלום בגין שימוש במערכת ייעשה בהתאם למנוי אשר נרכש ובהתאם למחירון המפורסם באתר המערכת כפי שיעודכן מעת לעת.
 2. בהזמנת המנוי, הלקוח נותן את הסכמתו ואישורו כי החברה תחייב את אמצעי התשלום (כרטיס אשראי ו/או הוראת קבע בכרטיס אשראי) שאת פרטיו ימסור לשם תשלום התמורה ("אמצעי התשלום").
 3. החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש כמו גם את הרכב החבילות ומחירן, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש. השינויים יכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר המערכת.
 4. החברה שומרת על זכותה לבקש פרטים נוספים, לרבות פרטי זיהוי, בכדי לאשר את אמצעי התשלום.
 5. על אמצעי התשלום להיות בתוקף בעת הזמנת המנוי ובכל עת בה נגבה תשלום בגין השימוש במערכת.
 6. הלקוח מתחייב להודיע לחברה מיד עם היוודע לו כי אמצעי התשלום שמסר אינו בתוקף או שיש מניעה כלשהי לחייב אותו, בצירוף אמצעי תשלום חלופי תקף.
 7. במסירת פרטי אמצעי התשלום מצהיר ומתחייב הלקוח כי הוא רשאי וזכאי לעשות שימוש באמצעי תשלום זה על פי כל דין.
 8. לקוח המודיע על הפסקת השימוש במערכת יחויב בתשלום התמורה עד לתום תקופת השירות שנותרה. אין אפשרות להקפיא מנוי ובכל מקרה לא ינתן זיכוי או החזר בגין אי שימוש ו/או בגין אי ניצול כלל השירותים שהוזמנו על ידי הלקוח, לרבות לא ינתן זיכוי או החזר בגין שליחות שהוזמנו על ידי הלקוח בחבילה שנרכשה על ידו ולא נוצלו על ידו במלואן.
 9. ידוע ללקוח כי כל דיוור (קישור) הנוצר במערכת, יספר כדיוור במסגרת מנוי הלקוח ותוקפו יפוג לאחר 14 יום מיום משלוח הדיוור מטעמי אבטחת מידע ולא תהא אליו גישה לאחר מועד זה. האמור בסעיף זה יחול ביחס לכל דיוור הנוצר במערכת, בין אם נשלח לנמען / נפתח / נחתם, ובין אם לאו. לעניין חתימת מסמך ב"סבב חתימות" על ידי מספר נמענים, יספר כל נמען אשר לגביו נוצר קישור במערכת, כדיוור נפרד.
 10. שינויים, תוספות, פיתוחים או כל שירות אחר שהוא לבקשתו של הלקוח ואינו כלול בחבילה אשר רכש, יתומחר בנפרד על ידי החברה על פי שיקול דעתה.
 11. הלקוח מסכים לקבל חשבוניות וקבלות באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסר במועד הרישום למערכת. לקוח המבקש שלא לקבל את החשבוניות והקבלות באמצעות הדוא"ל, מתבקש לפנות בעניין באמצעות "צור קשר" באתר.

 

השימוש במערכת והתקנת התוכנה

 1. הלקוח רשאי להתקין את התוכנה על אמצעי טכנולוגי אחד או יותר המצוי בשליטתו המלאה של הלקוח, ואולם הלקוח מתחייב להתחבר לתוכנה עם משתמש אחד בעמדה אחת בלבד בכל זמן נתון. חל איסור להתחבר לתוכנה עם אותו משתמש לשתי עמדות או יותר באותו הזמן.
 2. ניתן להשתמש שימוש חופשי במערכת, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו, עד למועד בו יפוג תוקף זכות השימוש והמנוי.

 

אחריות ושיפוי

 1. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו האחראי הבלעדי לכל הקשור לדיוור, לרבות תוכן הדיוור, אמינותו ומהימנותו. החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח, לנמען או לצדדים שלישיים כלשהם בכל הנוגע לדיוור, לרבות תוכנו, טיבו, הפרת זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים ופגיעה בפרטיות.
 2. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי בכל תביעה מצד נמען או צד שלישי כלשהו בגין הדיוור תחול אחריות הפיצוי והשיפוי במלואה על הלקוח בלבד.
 3. החברה אינה אחראית ואינה נדרשת לבחינת תוכן הדיוור, מקורו, הזכויות הנוגעות לו או אישורים הנדרשים לשליחתו – והללו הינם כולם בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח ויבוצעו על ידו.
 4. ככל שלחברה יגרמו כל הוצאה ו/או נזק כתוצאה מתביעה או דרישה של נמען או צד ג' אחר כלשהו בגין מעשיו או מחדליו של הלקוח בכל הנוגע לדיוור ושליחתו, הלקוח מסכים ומתחייב לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה וכן לשאת בעלויות החברה בגין הטיפול בתביעה או בדרישה כאמור. מובהר בזאת כי חובת השיפוי כאמור תחול אף לאחר סיום התקשרות הלקוח עם החברה, מכל סיבה שהיא.
 5. הלקוח מתחייב שלא לבצע אי אלו מהפעולות הבאות, בין ישירות ובין על ידי מי מטעמו (א) להשתמש במערכת לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בה כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה המערכת; (ב) לפגוע או לשבש את פעולת המערכת; (ג) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהמערכת ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (ד) ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית המערכת (ה) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמערכת, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך המערכת ("crawlers", "automated data mining tools" וכו'); (ו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר למערכת, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות המערכת; (ז) להפר אי אלו מתנאי השימוש.
 6. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים שבהם החברה תחשוש כי השימוש של הלקוח במערכת אינו מתיישב עם תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של הלקוח, להגביל או למנוע את גישת הלקוח למערכת, או להעביר את דפוסי ההתנהגות שלו במערכת לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי היא נפגעת מפעילותו המפרה של הלקוח וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.
 7. בכל מקרה בו יעשה הלקוח שימוש במערכת או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה בניגוד לאמור בדין או בתנאי השימוש, תהא החברה רשאית להסיר לאלתר כל תוכן, מסר, עיצוב וכיוצ"ב ממערכת הלקוח, למנוע ולעצור שליחת כל דיוור וכן להגביל את גישת הלקוח למערכת ולדיוור, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בדבר נזק ישיר או עקיף בשל כך והכל מבלי שיהא בכך כדי להפחית או לעכב תשלום או מחויבות אחרת החלה על הלקוח כלפי החברה.
 8. הלקוח מתחייב שלא להפיץ דיוור או לעשות שימוש במערכת, ישירות ו/או תוך שימוש במשאביה, באופן שעלול לפגוע בתפקוד המערכת ו/או עלול לגרום לנזק. בכל מקרה בו תסבור החברה כי הלקוח עושה במערכת שימוש או עשוי לעשות במערכת שימוש בניגוד לאמור בסעיף זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תודיע על כך ללקוח והלקוח מתחייב לחדול מיידית מפעולותיו ולבצע כל פעולה להפסקת ו/או ריפוי של פגיעה או נזק כאמור, והחברה רשאית להשעות ו/או להפסיק לצמיתות את השירותים ללקוח מידית וללא כל הודעה מוקדמת.
 9. בכל במקרה של הפסקת שימוש הלקוח במערכת על ידי החברה, מכל סיבה שהיא, מתחייב הלקוח שלא לעשות עוד שימוש (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) במערכת, או בכל חלק ממנה, ולמחוק את כל רכיביה וכל עותק ממנה מכל האמצעים האלקטרוניים שברשותו.
 10. הלקוח מתחייב שלא לאפשר לכל צד ג' לעשות שימוש כלשהו בשירות שסופק לו ע"י החברה, בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה.
 11. המערכת מועמדת לשימוש הלקוח "כמות שהיא" ("as is") ולפי זמינותה ("as available") ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או אחריות מצד החברה. הלקוח מתחייב ומצהיר כי החברה ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה) לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן רווח או הוצאה כלשהם, ישירים או עקיפים, ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לנמען ו/או לכל צד שלישי עקב השימוש במערכת ו/או כל ליקוי או אי פעולה בה, לרבות עקב תקלה באספקת החשמל, תקלת תקשורת, וירוס מחשב, שינויים ועדכונים במערכת, חבלה מכוונת, פריצה או כל תקלה אחרת מכל סוג שהוא. אין החברה נותנת ללקוח כל ערבות ו/או מצג, בין במפורש או במרומז, לגבי המערכת או חלקה ובמיוחד בהתייחס לאיכותה, ביצועיה ו/או בהתייחס לדיוק, איכות ו/או נכונות תוצאות השימוש בה, או התאמתה למטרה מיוחדת כלשהי.
 12. החברה לא תישא בכל אחריות במצב בו הדיוור לא הגיע לנמענים/ נמענים פוטנציאליים של הלקוח, בשל כל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק בשל חסימות שונות הקשורות בנמען עצמו או בשרתי הדואר באינטרנט ו/או ספקיות הסלולר.
 13. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, חבותה של החברה, מקום בו קיימת, תהא מוגבלת לסכום התמורה ששולמה על ידי הלקוח לחברה בפועל או בגובה דמי שימוש תקופתיים ששולמו בשלושת החודשים האחרונים על ידי הלקוח, לפי הנמוך מבין השניים. הפיצוי יהא חד פעמי וכולל ולא יצטבר בגין כל אירוע נושא נזק.
 14. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מקובלים כדי לאבטח את המערכת ואת השימוש בה כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין מכשיר הלקוח לבין מכשירי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים.
 15. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש במערכת ו/או בשל כשל אבטחתי אל מעבר לשליטתה, לרבות נזק לכל מכשיר אלקטרוני, חומרת מחשב , תוכנת הפעלה היקפית וכל ציוד או התקן אחר.

 

פרטי הלקוח

 1. הלקוח מתחייב כי הפרטים אשר ימסרו על ידו בפתיחת החשבון הינם פרטים מלאים ונכונים. הלקוח יעדכן בכל שינוי בפרטים אשר נמסרו על ידו לחברה.
 2. הלקוח מתחייב לציין בכל דיוור את פרטיו המלאים ודרכי ההתקשרות עמו, לרבות שם, כתובת, טלפון או כתובת דוא"ל.
 3. בהרשמה למערכת, הלקוח מאשר קבלת מידע מאת החברה הכולל בין היתר חומר פרסומי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או אפליקציות מסרים שונות (כגון וואטסאפ, טלגרם, מסנג'ר וכו').

 

זכויות במערכת

 1. המערכת לרבות כל רכיביה ותכניה, לרבות אפליקציות הקשורות למערכת וזכויות קניין רוחני הקשורות ו/או הטמונות במערכת, בחוברות ההדרכה, ובסימני המסחר הקשורים במערכת, לרבות אך לא רק, בפטנטים, בזכויות יוצרים, בסימני מסחר, בסודות מסחריים, בלוגו, בזכויות מוסריות וכיו"ב, וזאת בין אם הינן זכויות קיימות ובין עתידיות, בין שהן מוגנות ברישום ובין אם לאו, הינם ויישארו בבעלותה המלאה והיחידה של החברה. שינויים והתאמות ייחודיות אשר נעשו לבקשת לקוח, אף הם קניינה הבלעדי של החברה, לרבות במקרים בהם שולמה בגינם תמורה נוספת על ידי הלקוח.
 2. הלקוח לא יעתיק, ישכפל, יתרגם, יתאים, ישנה, יקבל לידיו ולא ינסה לפרוץ את קוד המקור של המערכת או כל חלק ממנה (או לנסות לעשות את כל אלו או פעולות דומות לאלו), וכן לא יעשה כל עבודה נגזרת של המערכת או חלקה ולא יעשה כל פעולה שמטרתה פיצוח קוד המקור של המערכת ו/או חשיפת המערכת בשפת המקור (בין בהנדסה חוזרת ו/או בין באמצעים מכנים, אלקטרוניים, ידניים ו/או בכל דרך אחרת שהיא), והכל בין בעצמו ובין באמצעות צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין. כמו כן, הלקוח אינו מורשה להפיץ את המערכת ו/או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בה, או בכל חלק ממנה. ללקוח לא תינתן גישה לקוד המערכת לרבות לשם העברה לשרת ו/או לצורך פיתוחים ושינויים במערכת.

 

דרישות טכניות

 1. החברה תעמיד שירות תמיכה טכנית ללקוח בשעות מקובלות ובהתאם לשיקול דעתה. במקרה בו ידרש חיבור מרחוק על ידי החברה למכשיר המשתמש לצורך מתן השירות, מתחייב הלקוח לאפשר חיבור כאמור כתנאי למתן השירות.
 2. טכנולוגיית המערכת תומכת במגוון דפדפנים ומכשירים מקובלים בשוק ובגרסאותיהם האחרונות. החברה אינה אחראית לכל מקרה בו המערכת אינה תומכת בדפדפן ו/או מכשיר של הלקוח ו/או הנמען שאיננו בשימוש מקובל או בגרסאות שאינן עדכניות ו/או נתמכות על ידי יצרן הדפדפן / המכשיר לפי העניין.

 

כללי

 1. ככל שתנאי מתנאי שימוש אלה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות התנאים הנותרים.
 2. על השימוש במערכת ובכלל זאת על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות חלים דיני מדינת ישראל בלבד (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי.
 3. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל.
 4. תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין החברה ללקוח.
 5. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על פיהם לכל גוף אחר במקומה, וזאת מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמת המשתמש או להודיע לו על כך ובלבד שזכויות הלקוח על פי תנאי שימוש אלו לא יפגעו.
 6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות ו/או פרסומים אחרים בעניין המערכת יגברו תנאי שימוש אלה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 7. מטעמי נוחות, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר אך הם יועדים לשני המינים.

 

עדכון אחרון: ינואר 2024

דילוג לתוכן