Skip to content

מדיניות פרטיות | powerdoc

כללי

במדיניות פרטיות זו נפרט כיצד אנחנו מעבדים מידע שיכול לשמש באופן ישיר או עקיף לזיהויו של אדם (לרבות שם, מס' ת.ז. או ח.פ., כתובת, המוצרים או השירותים שנרכשו על ידי הלקוח, דיוור אשר נשלח על ידי הלקוח לרבות פרטי נמענים, כתובת IP של הלקוח, כניסות הלקוח למערכת ופעולות מצידו במערכת, ועוד) ("מידע אישי"), ואשר נאסף או נשמר באמצעות מערכות POWERDOC, איזה מידע אישי כאמור נאסף, זכויותיך כבעל המידע או מי שהמידע נוגע אליו, ואופן מימוש זכויות אלה.

בנוסף, נשמר ומעובד מידע סטטיסטי ואגרגטיבי שאיננו בגדר מידע אישי (למשל, העמודים בהם צפה המשתמש או המבקר, משך הזמן בו צפה בכל עמוד, כתובת IP, מיקום וכו'). מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי וכן על המידע שאיננו בגדר מידע אישי (המידע כמפורט לעיל וכן מידע אישי, יחדיו "המידע").

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה.

המחויבות שלנו

אנחנו מחוייבים להגן על פרטיות המידע של לקוחותינו, הנמענים והמבקרים שלנו.

אנו פועלים בהתאם להוראות כל דין החל עלינו לעניין השמירה וההגנה על פרטיות המידע, לרבות הוראות הגנת המידע הכללית – ה GDPR (רגולציה 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה להגנה על אישיויות משפטיות טבעיות בדבר עיבוד מידע אישי ועל התנועה החופשית של מידע).

הגדרות

"אתה" או שלך": אתה כמשתמש או מבקר במערכת.  

"החברה" או "אנחנו": פאי י.ז חדשנות דיגיטלית בע"מ.

"משתמש" או "לקוח": מי שהוא לקוח משלם או מי שהוא בתקופת ניסיון במערכת.

"מבקר": מי שמבקר באתר והוא לא לקוח או משתמש.

"מערכת" או "אתר": נכסיה הדיגיטליים של החברה לרבות אתר ומערכת  powerdoc על כל חלקיה ורכיביה, דפי נחיתה, אתרים שיווקיים והתוכנה.

"נמען": מי שמופיע ברשימת הנמענים ו/או במאגר המידע שבבעלות או בהחזקה של משתמש או לקוח שלנו.

"עיבוד": כמשמעו ב  GDPR ובכלל זאת כל פעולה המתבצעת לגבי מידע אישי ובכלל זאת איסוף, ארגון, אחסון, שינוי, שימוש, מחיקה וכיוצ"ב.

"התוכנה"  – פונקציות במערכת (כמו למשל סבב החתימות או המדפסת הווירטואלית), הכרוכות בהורדת תוכנה ייעודית לאמצעי טכנולוגי.

אחסון המידע

כל מידע המאוחסן במערכת מאוחסן באופן בטוח והמאפשר גישה אליו למי שמורשה לכך בלבד. אנחנו נוקטים באמצעים ארגוניים וטכניים ראויים אשר מטרתם לשמור על המידע האישי כך שלא ייעשה ו שימוש או עיבוד לא מורשה, בניגוד לדין או בניגוד למדיניות פרטיות זו וכן באמצעים להגנה מפני אבדן או נזק למידע.

המידע שנאסף, נשמר ומעובד

משתמשים

אנחנו נאסוף מידע ביחס ללקוחותינו (המשתמשים), ובכלל זאת: שם, כתובת, כתובות דוא"ל ח.פ., ת.ז., פרטי יצירת קשר, שימושים במערכת, כתובת IP, אנשי קשר אצל הלקוח ותפקידיהם, ועוד. המידע נאסף ונשמר בין היתר לצורך יצירת קשר, התחשבנות וחיוב הלקוחות, סטטיסטיקות שימוש במערכת, הבטחת שימוש נאות ועל פי דין ותנאי השימוש במערכת, שירות לקוחות, תמיכה וטיפול במחלוקות מול הלקוח.

החברה הינה  בעלת שליטה (Controller) של המידע האישי שנאסף על ידה, כהגדרת מונח זה ב- GDPR.

אנחנו לא מעבירים או מוכרים את המידע שנוגע למשתמשים שלנו עם גופים נוספים, למעט לצדדים שלישיים נותני שירותים וספקים שלנו ולצורך מתן השירותים על ידינו, והכל בהתאם לדרישות ה- GDPR. צדדים שלישיים כאמור יכול שיהיו גם גופים אשר פועלים מחוץ לתחומי מדינת ישראל. יובהר כי מאגרי מידע של גורמים מחוץ לתחומי מדינת ישראל יכול שיהיו כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדיניות השונה מזו שבישראל.

אנחנו נשתמש במידע שנאסף על ידינו לצורך מתן השירותים ולאפשר את שימוש הלקוחות במערכת (לרבות שימוש חוזר ורכישת שירותים חוזרים) וכדי לספק למשתמשים שלנו שירות לקוחות ותמיכה טכנית, שיפור וטיוב השירותים במערכת, בחינת מידע ולימוד השימוש שנעשה במערכת, מניעת שימוש בלתי מורשה או בלתי חוקי במערכת, טיפול בתשלומי משתמשים וכדי להציע למשתמשים שלנו מידע בדבר שירותים ומוצרים חדשים ונוספים שלנו והכל בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, אנחנו לא שומרים מידע על כרטיס אשראי או אמצעי תשלום של הלקוחות.

 

מבקרים

אנחנו אוספים, שומרים ועושים שימוש במידע   אישי של המבקרים באתר, כולל כתובת IP וגם עושים שימוש ב"קוקיז" (COOKIES). בנוסף, ככל שתשלחו לנו פרטים ומידע אישי באמצעות האתר (לרבות בלשונית "צור קשר", "הרשמה", "הצטרפות" וכד'), אנחנו נאסוף, נשמר ונעשה שימוש גם במידע ופרטים אישיים אלו.

מידע אישי כאמור יכול לכלול, בין היתר, שם פרטי ומשפחה, פרטי החברה בה אתם עובדים ותפקיד, מספר טלפון, כתובת, כתובת דוא"ל, כתובת IP ועוד.

אנחנו לא מעבירים או מוכרים את המידע שנוגע למבקרים שלנו עם גופים נוספים, למעט לנותני שירותים וספקים שלנו ולצורך מתן השירותים על ידינו, והכל בהתאם לדרישות ה- GDPR.

 

נמענים

נמענים הם מי שיקבלו הודעות באמצעות המערכת שלנו, מאת לקוחות המערכת. ההודעות יתכן שיישלחו במסרון (הודעת SMS), ווטסאפ, דוא"ל או אמצעים אחרים. הלקוחות שלנו הם הבעלים ובעלי השליטה (controller) במידע האישי שנוגע לנמענים. ההחלטה איזה מידע נשמר ביחס לנמענים היא של הלקוחות, והחברה היא בגדר מעבדת (processor) של המידע (כולל מידע אישי) הנוגע לנמענים. אנו לא עושים שימוש במידע אישי של הנמענים, למעט שימוש, שמירה ועיבוד של המידע במסגרת מתן השירותים ללקוחותינו.

אנחנו לא מעבירים או מוכרים את המידע שנוגע לנמענים עם גופים נוספים, למעט לנותני שירותים וספקים שלנו ולצורך מתן השירותים על ידינו, והכל בהתאם לדרישות ה- GDPR.

במסגרת הזמנת שירותי החברה, המשתמשים מאשרים את תנאי השימוש שלנו ובמסגרת זו מצהירים ומתחייבים בפני החברה כי קיבלו את אישור הנמענים לשלוח אליהם הודעות, ושמשלוח ההודעות על ידי המשתמשים באמצעות המערכת היא בהתאם להסכמת הנמענים.

 

משך שמירת המידע

מידע שנאסף, נשמר ומעובד ביחס למשתמשים, מבקרים ונמענים כמפורט לעיל, ישמר לכל זמן שיידרש לצורך מתן השירות למשתמשים ויצירת קשר עימם וכן ככל שיידרש לצורך הליכים משפטיים אפשריים.

 

בעת סגירת חשבון משתמש ולפי בקשת בעל החשבון, המידע האישי שלו ושל אנשי הקשר שלו יימחקו על ידי החברה, בכפוף לאמור לעיל.

זכויות נושאי המידע

לקוחות החברה רשאים, בכל עת, לצפות ולעדכן את חלק מפרטיהם על ידי התחברות עם שם המשתמש והסיסמא שלהם לפלטפורמה של החברה.

לקוחות יכולים לבקש לעדכן או למחוק את המידע האישי שלהם או לבקש מידע לגבי סוג ומהות המידע הנשמר עליהם על ידי שליחת הודעה בכתב ל info[at]powerdoc.co.il.

נמענים – אמנם מידע אישי של נמענים נשמר על ידי הלקוחות במערכות החברה, אולם היות ומדובר במידע שהוא בבעלות ובשליטת הלקוחות, אין באפשרותנו לבצע בו שינויים או למחוק אותו לבקשת הנמען. ככל שנמענים מעוניינים בשינוי או מחיקה של המידע כאמור, הם מתבקשים לפנות בפניה מתאימה ללקוח הרלוונטי ממנו נשלח הדיוור.

קוקיז  (Cookies)

קוקיז הן פיסות מידע שמאוחסנת במכשירך ומטרתן לסייע לאתרי אינטרנט ואפליקציות סלולריות לשמר מידע אודותיך.

אנו משתמשים בקוקיז שלנו ושל צדדים שלישיים למטרות שונות:

  • התאמה אישית– כדי לאתר ולאפיין תחומי עניין בהתאם לפרופיל השימושים שלך. למשל, יתכן ונציע לך להשתמש במאפיינים מסויימים שנמצא כמתאימים לשימושים שלך, או נזכיר לך להשתמש בפונקציות שבהן לא השתמש במשך זמן מסוים.
  • ביצוע-  באמצעות הקוקיז אנחנו עוקבים אחר הרגלי השימוש שלך במטרה לאפיין שימושים ולהנגיש לך מאפיינים שימושיים.
  • פרסום– כדי לספק תוכן פרסומי באתרים שונים ורשתות פרסום שרלוונטיים לך ולסנן הצעות שנראה שהן פחות רלוונטיות.
  • אנליטיקה–  הקוקיז משמשים אותנו לנתח שימושים במערכת.

סירוב לקוקיז

מרבית דפדפני האינטרנט מוגדרים באופן ראשוני לקבלת קוקיז. עם זאת, באפשרותך לנטרל קבלת קוקיז, לרוב באמצעות שינוי או התאמת הגדרות הדפדפן. ייתכן שתוכל להתאים את הגדרות הדפדפן שלך כך שיקבל רק קוקיז מסויימים או כך שלא תקבל הודעה בכל פעם שקוקי חדש יאוחסן במחשב שלך. לרוב, ניתן למנוע או למחוק מידע שנאגר ושבשימוש טכנולוגיות דמויות קוקיז כגון פלאש קוקיז (FLASH COOKIES)  או לוקאל שארד אובג’קטס (LOCAL SHARED OBJECTS) באמצעות הגדרות הדפדפן שלך או בכניסה לאתר יצרן הטכנולוגיה. משום שהקוקיז שבשימושנו מאפשרים לך להשתמש בחלק ממאפייני האתר שלנו, אנו ממליצים שתאפשר קוקיז במחשב שלך. אחרת, אם תמנע שימוש בקוקיז, ייתכן וחווית השימוש שלך באתר תוגבל משמעותית או בכלל.

 

מסירת מידע

אנו נמסור מידע אישי הנוגע ללקוחות, מבקרים ונמענים ללא הסכמה מראש, כאשר אנו סבורים כי מסירת המידע נדרשת על פי חוק. בנוסף, אנו נהיה רשאים להשתמש בכל מידע שנשמר במערכות החברה על מנת להגן על אינטרסים משפטיים של החברה לרבות לצורך פתיחה בהליכים משפטיים או הגנה במסגרתם.

 

הגנת מידע

במערכת מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהמערכת ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בשימוש במערכת, אתה מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע בהתאם למדיניות הפרטיות ומסכים לסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.

מיקום גאוגרפי

“אזור המידע” של החברה הינו מרכז מידע המצוי בתוך אזור גאוגרפי מוגדר בו נשמר המידע אודות המשתמשים, המבקרים והנמענים. יתכן שיועבר מידע אישי בין אזורי מידע שונים. בעבור משתמשים ומבקרים שכתובתם הרשומה היא באיחוד האירופי, כל עיבוד של מידע אישי מבוצע בהתאם לזכויות ורגולציות אודות זכויות פרטיות בהתאם להוראות ה.GDPR – החברה מעבדת מידע במרכזי המידע שלה המצויים בישראל ובאיחוד האירופי. המידע האמור נגיש ממשרדי החברה או על ידי נותני השירותים של החברה, והכל בהתאם לדרישות המשפטיות של ה .GDPR -כמפורט לעיל, החברה מפעילה אמצעים ביטחוניים פיזיים, טכניים ואירגוניים סבירים אשר משקפים בעיקרם את אמצעי הביטחון של האיחוד האירופי כנגד אובדן, השמדה, שינוי, חשיפה, גישה, שימוש או עיבוד לא מאושרים או לא חוקיים של מידע אודות משתמשים, מבקרים או נמענים המצוי בידיה של החברה. במקרה בו למרות מאמצי החברה אירוע מן הסוג מתרחש, החברה תפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

 

לוגו

הלוגו POWERDOC הוא סימן מסחר של החברה, אין לעשות בו כל שימוש או הצגה ללא הסכמה בכתב ומראש מאת החברה.

 

קישורים לאתרים אחרים

אתר האינטרנט שלנו יכול שיכלול קישורים לאתרים אחרים שהם לא בתחום השפעתנו. אנחנו לא אחראיים לתוכן, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של אותם אתרים.

הסכמה

בעצם גלישה באתר, המבקרים מסכימים למדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן על ידי החברה מעת לעת.

ברישום לשימוש במערכת, הלקוחות מסכימים למדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן על ידי החברה מעת לעת.

ככל שמבקר או לקוח לא מסכים לאמור במדיניות פרטיות זו, עליו להמנע מלגלוש באתר או לעשות שימוש במערכת. אין חובה לאשר את מדיניות הפרטיות, אולם ככל שלא יאושרו, לא יתאפשר שימוש במערכת.

הסכמת הלקוח לעיבוד המידע האישי שלו יכולה להיות מוסרת בכל עת על ידך על ידי שליחת הודעה בכתב לקצין פרטיות המידע של החברה בכתובת info[at]powerdoc.co.il

 

לכל שאלה אודות מדיניות הפרטיות שלנו, נהלי המערכת או אופן התנהלות אל מול החברה, ניתן לפנות לדוא"ל: info[at]powerdoc.co.il

 

עדכון אחרון: ינואר 2024

דילוג לתוכן